top of page

INTEGRITETSPOLICY OCH COOKIES

Senast uppdaterad: 18/02/2021

NKT Fasteners värnar om din integritet. Denna integritetspolicy förklarar vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter, och hur du kan utöva dina integritetsrättigheter.

Denna integritetspolicy gäller endast personuppgifter som vi samlar in via våra webbplats www.nktfasteners.com    

För personuppgifter som vi samlar in när du använder eller interagerar med våra tjänster, se våra tjänsters integritetspolicy nedan.

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med användning av kontaktuppgifterna i kapitel 11 nedan.

Innehåll:

 1. De personuppgifter vi samlar in och varför

 2. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

 3. Vem vi delar dina personuppgifter med och hur

 4. Lagring av uppgifter

 5. Dina dataskyddsrättigheter för personuppgifter som innehas av ITW Construction Products

 6. Kommer mina personuppgifter att överföras utomlands?

 7. Säkerhetsåtgärder för dina personuppgifter

 8. Cookies och liknande tekniker

 9. Länkar till tredjepartswebbplatser

 10. Ändringar i vår integritetspolicy

 11. Så här kontaktar du oss

1. De personuppgifter vi samlar in och varför

De personuppgifter vi kan samla in om dig via webbplatsen tillhör i princip följande kategorier:

Information som du lämnar frivilligt

Vissa delar av vår webbplats kan be dig att frivilligt ange personuppgifter, till exempel genom att fylla i ett webbformulär:

 • Efternamn, förnamn, företagsnamn, titel och adress, land,

 • Personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax, etc.),

 • Namn, adress, avdelning, kontaktuppgifter och annan information gällande ett företag som du representerar (i förekommande fall) och din funktion inom företaget,

 • Användarpreferenser (t.ex. språkinställningar),

 • Dina marknadsföringsönskemål,

 • Prenumerationer på nyhetsbrev, registrering för kampanjer, utnyttjande av specialerbjudanden, etc.

 • Enkätsvar, recensioner, betyg och andra typer av återkoppling,

 • Innehållet i all kommunikation som skickas via webbplatsen, inklusive all information som publiceras i sociala medier på webbplatsen eller på annat sätt delas med NKT Fasteners och/eller andra användare,

 • All annan information som du anger på eller laddar upp till webbplatsen (t.ex. innehåll som du fyller i ett webbformulär eller ett foto som du laddar upp).

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in viss information från din enhet.  I vissa länder, däribland länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information anses vara personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

Specifikt kan den information vi samlar in automatiskt omfatta:

 • IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarversion, webbläsarens konfiguration, Internetleverantörens namn och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera din typ av enhet, ansluta till webbplatsen, och möjliggöra datautbyte med dig och din enhet, och säkerställa en smidig användning av webbplatsen,

 • URL och IP-adressen för den webbplats från vilken du tog dig till eller skickades till vår webbplats, inklusive datum och tid,

 • Undersidor du besökt när du varit på vår webbplats, länkar som följts på webbplatsen, inklusive datum och tid,

 • Fullständig Uniform Resource Locator (URL) click stream-information, via och från webbplatsen, inklusive datum och tid,

Insamlingen av den här information gör att vi bättre kan förstå de besökare som kommer till vår webbplats, var de kommer ifrån och vilket innehåll eller vilka produkter på vår webbplats de är intresserade av.  Vi använder denna information för våra interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten och relevansen för besökarna på vår webbplats.

En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningstekniker, som förklaras vidare under rubriken ”Cookies och liknande spårningsteknik” nedan (kapitel 8).

Information som vi får från tredjepartskällor

Från tid till annan kan vi få dina personuppgifter från tredjepartskällor (nyhetsbrev/marknadsföringskampanjer/undersökningar ...), men endast om vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller på annat sätt är lagligt tillåtna eller skyldiga att yppa dina personuppgifter för oss.

2. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

Vår rättsliga grund för insamling och användning av de personuppgifter som beskrivs ovan beror på vilka personuppgifter det gäller och det specifika sammanhang vi samlar in dem i.

Vi kommer dock normalt att samla in personuppgifter från dig endast (i), där behandlingen ligger i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av dina rättigheter, (ii) där vi behöver personuppgifter för att fullgöra ett kontrakt med dig, eller (iii) där vi har ditt samtycke till detta.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för något av nedanstående ändamål:

 • Administrera, driva, underhålla och förbättra webbplatsen,

 • Kontakta dig för att informera din organisation om nya produkter och tjänster som vi kommer att tillhandahålla,

 • Hjälpa oss att förbättra och anpassa webbplatsen, vår marknadsföring, produkter och tjänster,

 • Utföra analyser och genomföra kundundersökningar, inklusive allmänna marknadsundersökningar eller kartläggning av våra kunders behov och synpunkter på specifika frågor, generera försäljnings- och trafikmönster, och analysera reklamens effektivitet, både anonymt (t.ex. genom att aggregera data) eller på individuell basis (om så tillåts enligt lag),

 • Besvara dina frågor och svara på dina förfrågningar (via webbformulär till exempel),

 • Skapa statistik om användningen av vår webbplats och våra sidor i sociala medier, produkter och tjänster,

 • Våra interna ändamål som förvaltning, undersökning, analys, företagsrapportering och för att förbättra verksamhetens effektivitet,

 • garantera säkerheten för din organisation och vår personal, och bidra till att upprätthålla kvaliteten på tjänsterna (samtal till vår kundtjänst kan avlyssnas och/eller spelas in för autentiserings-, säkerhets-, kvalitets- och utbildningsändamål);

 • Efterleva gällande lagar, förordningar, domstolsbeslut, statliga och brottsbekämpande myndigheternas krav, för att driva våra system på rätt sätt och för att skydda oss själva, våra användare och kunder och lösa eventuella kundtvister,

 • Segmentera kundbasen och hjälpa oss att utveckla erbjudanden, produkter och tjänster så att din organisation får den bästa kundupplevelsen (samla in data genom vårt CRM-system);

 • Administrera belöningar, undersökningar, lotterier, tävlingar eller andra säljfrämjande åtgärder eller evenemang,

 • Uppfylla rättsliga förpliktelser, förhindra olaglig användning av webbplatsen, lösa tvister och fullgöra våra avtal, och

 • Andra ändamål som du specifikt har samtyckt till, och annat som är tillåtet enligt gällande lag.

Vi kommer att söka ditt samtycke före insamling, behandling och användning av dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål, om och i den mån det krävs enligt lag. Likaså, om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt eller annorlunda ändamål som inte är kompatibelt med det ändamål vi samlade in eller mottog dem för, kommer vi att meddela dig och endast använda uppgifterna på det sättet om det krävs eller tillåts enligt gällande lag eller om du har samtyckt till det.

För de ändamål som anges ovan, är det endast ett begränsat antal personer inom NKT Fasteners t.ex. personer på försäljnings-, marknadsföring-, support-, juridik-, finans-, IT- och redovisningsavdelningarna, liksom vissa chefer med tilldelat ansvar) som får tillgång till dina personuppgifter.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grunden för vår insamling och användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med användning av kontaktuppgifterna under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i kapitel 11 nedan.

3. Vem vi delar dina personuppgifter med och hur

Vi kan, för de ändamål som anges ovan, dela dina personuppgifter med tredje part. För att förbättra vår webbplats kan vi samla in information som hjälper oss att förstå hur kunderna använder den. Vi kan till exempel undersöka den insamlade informationen för att avgöra vilka delar av webbplatsen våra kunder oftast besöker. NKT Fasteners kan sammanställa aggregerad statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster och relaterad webbplatsinformation till ansedda tredjepartsleverantörer, men denna statistik innehåller inte individuellt identifierbara uppgifter. Personuppgifter som ditt namn och din e-postadress kommer inte att användas i våra undersökningar.

Vi säljer inte, byter inte ut, hyr inte ut, yppar, överför eller delar dina personuppgifter på annat sätt, förutom enligt följande:

Våra koncernbolag, tredjepartsleverantörer och partner: Vi kan anlita tredjepartsleverantörer (dvs. företag eller privatpersoner som anlitas av oss) för att utföra vissa funktioner för vår räkning och enligt våra instruktioner. Som exempel kan nämnas databashantering, underhåll, webbanalys, hantering av inkommande förfrågningar, leverans av paket, skickande av post och e-post, avlägsnande av dubblerad information från kundlistor, analys av data, försäljnings- och marknadsföringshjälp, bearbetning av kreditkortsbetalningar, och tillhandahållande av kundservice. Tredjepartsleverantörer kan exempelvis innefatta IT-företag, företag som administrerar kreditkortsbetalningar, kreditvärderingsinstitut eller juridiska, finansiella och andra rådgivare. Alla tredjepartsleverantör som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss, eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, har endast tillgång till sådana personuppgifter de behöver för att utföra sina specifika funktioner, och endast i syfte att utföra dessa funktioner. Vi kommer att säkerställa att alla tredjepartsleverantör är medvetna om och uppfyller dessa förpliktelser. Vi kommer också att säkerställa att alla tredjepartsleverantörer behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och att de vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. En lista över nuvarande Europeiska ITW Construction Products och NKT Fasteners bolag finns här: www.spitpaslode.com och en lista över våra nuvarande lokala tjänsteleverantörer och partner:

 • Itwbyg.dk

 • Spitpaslode.se

 • Itw.no

 • MailChimp

 • MediaHelp

 • Trippus

 • Entera

 • www.wix.com

 

Domstolar, behöriga brottsbekämpande myndigheter och reglerande, statlig myndighet:

 

Vi kan dela personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att efterleva gällande lagar eller förordningar, för att utöva, fastställa eller skydda våra rättigheter enligt lag, eller för att skydda dina viktiga intressen, vår webbplats, andra användares eller tredje parters rättigheter eller säkerhet (t.ex. för bedrägeriskyddsändamål). Detta kan, utan begränsning, innefatta fall där vi är skyldiga att dela personuppgifter enligt lag eller bindande domstolsbeslut, brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter.

Potentiella eller faktiska köpare (och dess eller deras ombud och rådgivare):

 

När vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att sälja hela eller delar av vår webbplats eller verksamhet. Vi kan yppa dina personuppgifter för en faktisk eller potentiell köpare (och dennes ombud och rådgivare) i samband med ett faktiskt eller föreslaget köp, samgående eller förvärv av någon del av vår verksamhet eller webbplats, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Någon annan person:

om du har samtyckt till detta (t.ex. där du samtycker till andra typer av dataöverföringar i samband med registrering för en viss tjänst).

4. Lagring av uppgifter

Vi lagrar personuppgifter som vi samlar in från dig där vi har ett pågående berättigat affärsbehov av att göra detta (till exempel för att tillhandahålla en tjänst du har begärt eller för att efterleva gällande lag-, skatte- eller redovisningskrav).

När vi inte har några pågående berättigade affärsbehov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi att antingen att ta bort eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backuparkiv), lagrar vi dina personuppgifter säkert och isolerar dem från vidare behandling tills det går att radera dem i enlighet med våra vanliga backupraderings-/ förstörelsepolicyer.

5. Dina dataskyddsrättigheter gällande personuppgifter som innehas av NKT Fasteners

 

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Om du vill få åtkomst till, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter, kan du när som helst göra detta genom att kontakta oss med användning av kontaktuppgifterna under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i kapitel 11 nedan. Vid mottagandet av din skriftliga begäran och tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera dina personuppgifter, yppar vi de personuppgifter vi har om dig och som du har rätt till. Du kan begära att vi rättar eventuella felaktiga personuppgifter eller raderar eventuella personuppgifter du inte tycker att vi längre har ett berättigat ändamål att behandla, enligt vad som kan krävas enligt lag. Begäran att radera personuppgifter är underställd eventuella rättsliga eller etiska förpliktelser att rapportera eller lagra.

 • Dessutom kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer, även när dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen.

 • Du kan också, i vissa situationer, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter(dvs. stoppa behandlingen, men behålla uppgifterna), eller tillhandahålla portabilitet för dina personuppgifter (det vill säga överföra dina personuppgifter till dig eller annan part som du uppger). Återigen, du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med användning av kontaktuppgifterna under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i kapitel 11 nedan.

 • Du har rätt att när som helst välja bort att få marknadskommunikation som vi skickar dig. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länkarna ”avregistrera” eller ”välj bort” i marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig.  För att välja bort andra former av marknadsföring (t.ex. marknadsföring via post eller telemarketing), vänligen kontakta oss med användning av kontaktuppgifterna under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i kapitel 11 nedan.

 • På liknande sätt kan du, om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten i all behandling vi gjort före ditt återkallande, inte heller påverkar det sådan behandling av dina personuppgifter som görs i enlighet med en annan rättslig grund för behandlingen än samtycke.

 • Du har rätt att inlämna klagan till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta Datainspektionen.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

6. Kommer mina personuppgifter att överföras utomlands?

Vår koncern och tredjepartsleverantörer samt partners har verksamhet i hela världen. Följaktligen kan dina personuppgifter överföras till eller bearbetas i ett annat land än det land du är bosatt i. Detta kan omfatta länder där gällande dataskyddslagar ger en lägre grad av skydd än ditt hemland. Det innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kan vi behandla dem i alla dessa länder.

Om du till exempel bor inom EU/EES eller Schweiz, kanske det land där mottagaren finns inte bedöms som ett säkert land enligt dataskyddsdirektivet (95/46/EG), allmänna dataskyddsförordningen (679/2016) eller den schweiziska federala dataskyddslagen. I sådana fall kommer ITW Construction Products ändå att säkerställa en lämplig nivå för skydd av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Detta innefattar att säkerställa att mottagaren efterlever principerna för Privacy Shield (för mottagare i USA). Det innefattar också införande av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag; dessa kräver att alla koncernbolag skyddar personuppgifter från EES som de behandlar i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

Våra standardavtalsklausuler kan på begäran tillhandahållas till dig. [Vi har infört liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partners och ytterligare information kan lämnas på begäran.]

7. Säkerhetsåtgärder för dina personuppgifter

Vi värnar om att skydda sekretessen och säkerheten för de uppgifter du lämnar till oss och vi inför lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst eller skada på eller yppande eller förlust av de personuppgifter vi samlar in och behandlar. De åtgärder som vi använder är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med att behandla dina personuppgifter.

Du bör också vara medveten om att kommunikation via Internet, som e-post, inte är säker om den inte krypteras.

8. Cookies och liknande spårtekniker

Cookiemeddelande

NKT Fasteners värnar om din personliga integritet och har förbundit sig att följa gällande integritets- och dataskyddslagar och branschriktlinjer, inklusive GDPR.

Detta cookiemeddelande (”Cookiemeddelande”) och vår webbplats integritetspolicy beskriver hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar till oss på denna webbplats www.nktfasteners.com. Detta meddelande gäller endast för NKT Fasteners webbplatsportfölj (inklusive, men inte begränsat till www.nktfasteners.com (och alla underwebbplatser)) och för eventuella tredjepartswebbplatser som kan vara tillgängliga härifrån.

Vi använder cookies, webbsignaler, unika identifierare och liknande tekniker för att samla in och lagra information (som kan innefatta dina personuppgifter) om hur du interagerar med våra webbplatser, kommunikationer och tjänster och utvalda tredjepartswebbplatser som tillhör våra partnerannonsnätverk. Vi kan använda dessa tekniker för att visa dig relevanta annonser baserat på denna information, detta kallas intressebaserad annonsering.

Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att unikt identifiera din enhet. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din enhet.

Webbsignaler (även kända som ”pixeltaggar”) är små kodblock på webbsidor eller i våra e-postmeddelanden som gör att vi kan läsa och ställa in cookies. Webbsignaler används ofta i samband med cookies för att hjälpa till att driva våra webbplatser, e-postmeddelanden och samla in information om online-aktivitet.

Cookies

För att göra denna webbplats enklare att använda och navigera på lägger vi ibland in en liten datafil på din dator eller enhet. Dessa kallas cookies. De flesta webbplatser du besöker kommer att använda cookies för att förbättra din användarupplevelse genom att göra så att webbplatsen kan ’komma ihåg’ dig, antingen under ditt besök (med hjälp av en ”sessionscookie”) eller för upprepade besök (med hjälp av en ’beständig cookie’ ).

Cookies gör många olika jobb, som att låta dig navigera effektivt mellan sidorna, spara dina preferenser och i allmänhet förbättra din upplevelse av en webbplats. Cookies gör samspelet mellan dig och webbplatsen snabbare och enklare. Om en webbplats inte använder cookies kommer den att tro att du är en ny besökare varje gång du går till en ny sida på webbplatsen – när du anger dina inloggningsuppgifter och går till en annan sida kommer den inte att känna igen dig och kan inte hålla dig inloggad.

De gör ditt besök enklare genom att:

Komma ihåg inställningar så att du inte behöver mata in dem på varje sida du besöker (t.ex. att lägga varor i varukorgen vid e-handel)

Komma ihåg information som du har lämnat (t.ex. ett postnummer) så att du inte behöver ange den igen

Mäta hur du använder vår webbplats så att vi kan förbättra den i enlighet med dina behov

Vi använder cookies för att göra så att webbplatsen fungerar bättre för dig och för att de är nödvändiga för användningen av vår webbplats. Du kan hantera och/eller ta bort dessa små filer som du vill. Läs mer om cookies och hur du hanterar dem på AboutCookies.org.

Om du förhindrar användning av cookies på den här webbplatsen, tänk på att vissa delar då kan vara otillgängliga eller inte fungera.

Om du inte vill att några uppgifter ska samlas in, bör du inte använda NKT Fasteners webbplats.

Hur vi använder cookies

Vår webbplats kan använda cookies på flera ställen – vi har listat var och en av dem nedan med mer information om varför vi använder dem.

 

Mätning av webbplatsanvändning (Google Analytics)

Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur människor använder den här webbplatsen. Det gör vi för att se till att den uppfyller webbplatsens besökares behov och för att förstå hur vi kan göra den bättre.

Google Analytics lagrar information om vilka sidor du besöker, hur länge du är på webbplatsen, hur du kom hit och vad du klickar på.

Följande cookies ställs in av Google Analytics:

 

Namn     Innehåll            Löper ut

_utma     slumpmässigt genererat nummer          2 år

_utmb    slumpmässigt genererat nummer          30 minuter

_utmc     slumpmässigt genererat nummer          När du stänger din webbläsare

_utmx     slumpmässigt genererat nummer          2 år

_utmxx   slumpmässigt genererat nummer          2 år

_utmz     slumpmässigt genererade nummer och information om hur webbplatsen nåddes

  (t.ex. direkt eller via en länk, organisk sökning eller betald sökning)        6 månader

 

Ändringar i meddelandet

NKT Fasteners  förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra i detta cookiemeddelande, när som helst och utan föregående meddelande, genom att publicera den reviderade versionen av detta cookiemeddelande på vår NKT Fasteners-webbplats.

Om vi ​​ändrar i detta meddelande gäller ändringarna personuppgifter vi samlar in efter att vi har publicerat det reviderade cookiemeddelandet på webbplatsen.

 

9. Länkar till tredjepartswebbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för tredjepartswebbplatser som våra webbplatser länkar till eller som annonserar på våra webbplatser. Dessa tredjepartswebbplatser har sina egna integritetspolicyer som vi uppmuntrar dig att läsa.

 

10. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan, till exempel för att hålla den aktuell eller för att uppfylla ändrade juridiska, tekniska eller affärsmässiga krav. När vi uppdaterar vår integritetspolicy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med vikten av de ändringar vi gör.  Vi kommer att söka ditt samtycke till eventuella ändringar i integritetspolicyn om och där det krävs enligt gällande dataskyddslagar.

Du kan se när denna integritetspolicy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet vid ”senast uppdaterad” högst upp i denna integritetspolicy.

 

Så här kontaktar du oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, kontakta oss gärna genom att mejla: marketing@itwnordic.com

Vi granskar regelbundet vår integritetspolicy. Våra rutiner och praxis är i linje med GDPR som fastställts av EU.

bottom of page